پروفسور سارا هاوکس

پروفسور سارا هاوکس

پروفسور سلامت جهانی در دانشگاه و کالج لندن- عضو کمیته علمی چهارمین مدرسه تابستانی بین‌المللی سلامت عمومی ایران