دکتر علی اکبری‌ساری

دکتر علی اکبری‌ساری

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران- عضو کمیته علمی پنجمین مدرسه تابستانی بین‌المللی سلامت عمومی ایران